Nyheder

Kære Lolland – vi tror stadig på dig – DIN STEMME

DIN STEMME er ikke et protestparti men en tværpolitisk forening. Brevet her – version 2 – er en del af DIN STEMME’s grundlag, og vi vil løbende udvikle det, ligesom vi vil udvikle Lolland.

Vi vil lytte til mange, men det drejer sig ikke om at tale andre efter munden. Vi er klar på dialog og klar på at lære. Vi vil møde de udfordringer, som Lolland har med beredvillighed til at stille spørgsmål til os selv – og til at lære noget nyt.

Arbejdsmarked

Alle mennesker har en værdi. Alle må bidrage med det, de kan. Hos os skal der være plads til alle, der ønsker at være en del af fællesskabet. De, der ikke vil bidrage – og som vil prøve at stå helt uden for fællesskabet, skal vi motivere til at deltage i samfundet.

DIN STEMME tror på, at de mennesker, der kan, også vil. De, der ikke kan, skal heller ikke tvinges. Vi skal for eksempel ikke hente alvorligt syge mennesker ind til 15 min flexjob.

Vi ser med bekymring på Lollands stadige udfordring med tilflytningen af borgere med knappe ressourcer i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Vi påtager os gerne denne opgave med at løfte borgerne til bedst mulige niveau. Men det må være ret og rimeligt, at der følger penge med til opgaven. Når vi løfter denne samfundsopgave, burde det ikke være nødvendigt at stå år efter år hos indenrigsministeren og bede om særtilskud. Efter de senere års skuffelser med skiftende regeringers forsøg med en fair udligningsreform, må vi se i øjnene, at Lolland er forbigået igen. Derfor er vores øjne stadig stift rettet mod Christiansborg for at få rettet op på denne ubalance.

Grøn Omstilling og lokalplaner.

Den grønne omstilling har fyldt meget i debatten gennem de senere år. DIN STEMME mener, at en uhæmmet produktion af strøm fra vedvarende energikilder ikke er ensbetydende med en grøn omstilling. En fornuftig udnyttelse af den vedvarende energi kræver nogle betingelser, som langt fra er opfyldt. For det første er det bydende nødvendigt, at vi opgraderer på forskningen af lagring af strøm fra sol og vind. På nuværende tidspunkt kan overproduktionen af el ikke transporteres væk på grund af manglende kabel kapacitet, hvilket er årsagen til, at vi indimellem ser stillestående vindmøller i landskabet i blæsevejr. For det andet er det ikke muligt for vores virksomheder og husstande at aftage lokal strømproduktion. DIN STEMME mener, at den lollandske befolkning, som har generne landskabsmæssigt syns- og støjmæssigt også skal have fordelene. En nærliggende løsning kunne være lavere elpriser for Lollands borgere.

Først når disse betingelse er opfyldt, kan DIN STEMME se muligheder for den folkelige opbakning og reel Grøn omstilling.

Rask væk ændres lokalplaner og laves kommuneplantillæg for at kunne ændre anvendelsen af et område. Denne praksis vil DIN STEMME have ændret. Borgerne skal kunne stole på, at de betingelser, hvorunder de har erhvervet deres boliger, også er gældende. Lollands borgere skal ikke opleve, at de uventet er omkranset af energianlæg eller etagebyggeri.

DIN STEMME tager som udgangspunkt, at den sidste kæmpevindmølle er opstillet på land.

Lad os én gang for alle aflive myten om, at Lolland Kommune tjener penge på at sælge strøm. Ingen energianlæg er i Lolland Kommunes besiddelse.

Ældre & sundhed

Et andet område, som ligger DIN STEMMEs hjerte nært, er ældreområdet. Det er lykkedes DIN STEMME, at få gennemført den eneste forhøjelse af serviceniveauet i valgperioden, da vi fik udvidet rengøringen på plejecentrene til hver 14. dag.  Vi vil arbejde for, at samme niveau gør sig gældende for borgere i eget hjem. Vi er bevidste om de økonomiske begrænsninger, men et drømmescenarie, som vi til stadighed vil arbejde for, er mere tid til opgaverne – og mere tid hos vore borgere.

Vi ser muligheder i at løfte det faglige niveau hos vores social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvis de i fritvalgsordningen hos borgere i eget hjem, får muligheden for at vurdere, hvad den enkelte borger har brug for fra dag til dag – i stedet for minuttyraniet, som ikke levner mange muligheder for selvbestemmelse og medindflydelse.

Vi ser en stigende interesse i befolkningen for at bo i seniorfællesskaber. DIN STEMME ser store fordele ved denne boform i bekæmpelsen af den stigende ensomhed, som vi desværre ser hos flere og flere ældre i egne boliger uden socialt samvær og i utidssvarende byggeri.

DIN STEMME vil lægge sig i selen for at udbrede denne boform med formålet om at højne livskvaliteten hos vores ældre medborgere. Har den ældre svært ved at sælge sin bolig, fastholder DIN STEMME tidligere beslutning om, at Lolland Kommune skal kunne opkøbe boligen.

Sundhed

I den anden ende af aldersskalaen er det vigtigt, at alle børnefamilier fortsat modtager et tilflytterbesøg af sundhedsplejerskerne. Det giver god mening at undersøge, hvilke familier der tilflytter kommunen, da det giver mulighed for at opfange og hjælpe de svage og udsatte familier meget hurtigt.

DIN STEMME ser med tilfredshed, at der er påbegyndt et projekt, hvor overvægtige børn gives et tilbud, som tidligere er blevet varetaget af Nyk F sygehus børneafdeling. DIN STEMME mener, at Lolland Kommune skal have sit eget permanente tilbud fremover.

Vores unge på ungdomsuddannelserne bør tilbydes sundhedssamtaler, undervisning eller anden rådgivning, da de er i debutalder for risikoadfærd (rygning, stoffer, alkohol og sex).

DIN STEMME vil til stadighed lægge pres på Region Sjælland for lige lægehjælp til Lollands borgere. Uligheden i sundhed skal udjævnes, så alle Lollands borgere har adgang til egen fast læge.

Handicap og psykiatri

Velfærdsteknologien er i rygende udvikling. DIN STEMME mener, vi fortsat skal med på vognen. For nogle grupper vil en øget brug af velfærdsteknologi give en større grad af frihed samt medbestemmelse – og dermed en højnet livskvalitet. Det er også nødvendigt, at vores fokus på handicap tilgængelighed konstant medtænkes i alle henseender såvel nybyggeri som renoveringer.

Vores psykisk sårbare, multisyge og kronikere oplever til stadighed hyppigere indlæggelser, som kræver store kompetencer for den enkelte at finde vej ind i sundhedsvæsenet. DIN STEMME mener, at der skal tages hånd om denne opgave. Ved at tage specielt disse borgergrupper i hånden og vejlede, vil både borgeren som såvel kommune opleve en mindre grad af frustration – både menneskeligt og økonomisk.

Skole og uddannelse

Vi skal sikre en folkeskole, der er socialt, pædagogisk og læringsmæssigt bæredygtig. Vi påstår ikke, at store enheder er løsningen, men der skal investeres klogt – også i de fysiske rammer. Men den vigtigste faktor i enhver skole er arbejdsglæden og trivslen hos lærere og elever. Samtidig anerkender vi privatskolerne som et vigtigt tilbud, som sikrer et frit valg. Forældrene er dem, der bedst vurderer, hvad der er bedst for deres børn. Om det så er en stor skole, en lille skole eller en skole med et specielt defineret værdisæt. Vi hylder det frie valg, som også kan sikre folkeskolerne, når distrikternes opdeling kommer til eftersyn og revurdering. Fremover bør forældre ikke sættes i en situation, hvor de ikke selv kan vælge, hvilken folkeskole, deres børn skal gå på.

DIN STEMME tror ikke på inklusion for enhver pris. Vi skal afsætte ressourcer til en kvalificeret specialundervisning for de børn, der har behovet.

Flere og flere børn bliver skoletrætte og får ikke en uddannelse efter endt grundskoleforløb. DIN STEMME ønsker, at der tages tidligere og anderledes hånd om de elever, som kører træt i skolesystemet. Vi ønsker en mentorordning, hvor der ansættes en person med udspring i erhvervslivet – gerne håndværkeruddannet – der besøger skoleklasserne og får kontakt til de elever, som er ved at falde fra. Mentoren skal afdække elevens interesser og skabe kontakt til en virksomhed, hvor eleven kan tilknyttes og være i en del af skoleforløbet. I stedet for at sidde i klassen og blive mere og mere forbitret på al læring, kan eleven nu skabe en identitet ved noget, som interesserer. Herved opnår vi, at vi ikke taber så mange i undervisningsforløbet, og vi får skabt en generel større interesse for erhvervsuddannelserne. DIN STEMME ønsker, at der afsættes kroner 1 mio. pr år til dette projekt.

Mange uddannelser har en bred appel – de burde ikke koncentreres i de dyreste byer. Vi må lokalt – i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner – arbejde for, at der oprettes mulighed for flere videregående uddannelser i vores område.

Erhverv/bosætning/Turisme

Levedygtige erhvervsvirksomheder er grundlaget for al vækst og velfærd i Lolland Kommune. Vi har et dygtigt erhvervsliv, som vi skal bevare og udbygge. Danmarks bedste jord, som udgangspunkt for et velfungerende landbrug – konventionelt eller økologisk. En lang historisk tradition for stålindustri og en vifte af større og mindre håndværks- og servicevirksomheder inden for alle brancher. Båret af en veluddannet arbejdsstyrke, der desværre ældes. DIN STEMME vil arbejde for at påvirke uddannnelsesvalget efter grundskolen i retning af flere fagligt uddannede.

En lang omkransende kyststrækning, udbud af lokale fødevarer og gastronomi indbyder til yderligere udbygning af turismeerhvervet. Kunsten er at få turisterne til at komme anden gang. De mest interessante er dem, der kommer rundt i kommunen, og som oplever Lolland, som her virkeligt er.

DIN STEMME vil arbejde for en effektiv sagsbehandling for såvel eksisterende som potentielle virksomheder og en kultur i kommunens administration, hvor de ikke mødes med mistænksomhed og regelrytteri, hvor de føler, de kommer til ulejlighed!

Erhvervsliv og bosætning hænger uløseligt sammen. Virksomheder, som udvikler sig, tiltrækker arbejdskraft, og en kompetent arbejdsstyrke tiltrækker nye virksomheder.

Tilbageflytning af vidensarbejdspladser er for DIN STEMME et must for at opnå en optimal befolkningssammensætning. Her kommer forskningen omkring den vedvarende energi ind i billedet. Det kan gøres bedre, end Lollands nuværende partnere præsterer.

DIN STEMME ser store muligheder i den planlagte gasledning og produktionen af biogas på Lolland og Falster. Ikke kun med henblik på nye arbejdspladser men også igangsætningen af den hidtil manglende udnyttelse af Lollands store overskud af vedvarende energi.

Kultur/Fritid/Frivillighed

Vi kan ikke skrive dette brev uden at nævne de frivillige og frivilligheden som begreb. Frivilligheden spiller en stor rolle i vores samfund. Lolland Kommune ville ikke kunne fungere uden frivillige. Sådan er det også i vores foreninger, og det skal vi værdsætte og opmuntre. Glæden ved at gøre noget godt for andre er den største glæde. Derfor skal man også tænke frivillighed ind i flest mulige sammenhænge.

Lolland Kommune har de kommende år en stor opgave med at hjælpe foreningerne med at få medlemmerne tilbage – specielt indendørs aktiviteterne, som har lidt store medlemstab som følge af Corona. Her vil DIN STEMME sikre, at specielt sårbare børn med hjælp fra både kommune og BROEN kommer i gang igen. Vi vil fortsat støtte økonomisk og også sikre optaget af nye medlemmer. Derigennem vil man også gavne breddesporten og det lokale fællesskab. Der findes også elitesport på Lolland. Dygtige foreninger og klubber, som inspirerer ungdommen, og fortæller en god historie om Lolland. Dem støtter vi allerbedst ved at sikre optimale rammer til foreningerne i hele kommunen.

DIN STEMME ønsker at sikre bibliotekerne, som udfører en stor dannelsesmæssig opgave for børn og unge i grænsefeltet til undervisningen i skolen. Ligeledes har vi store som små kulturinstitutioner (f.eks. Egnsteateret og Storstrømsensemble), som også bidrager til projekt Dannelsesrygsækken – kulturoplevelser for børn uanset ressourcer. Uden oplevelser som dem, risikerer vi at blive fattige i ånden.

Natur

Selvom Lolland er et intensivt udnyttet landbrugsland, har vi et afvekslende smukt landskab med herregårdsmiljøer og med naturparker i hver ende af kommunen. Men vi skal også tage vare på alt det indimellem, så også kommende generationer kan opleve mangfoldigheden. DIN STEMME mener, hvor der er klimamæssige grunde til det, kan landbrugsjord tages ud af drift og erstattes af vild natur i samråd med lodsejeren. Skovrejsning kan være et virkemiddel, men kan ikke stå alene for at sikre diversiteten. Der er brug for en indsats fra såvel haveejere som kommunalt ejede vejrabatter og fællesarealer og landbrugets dyrkningsflade. Men vi skal også erkende, at naturen ikke er statisk. Og at meget af det, vi i dag betragter og beskytter som natur, er skabt med menneskelig indgriben i løbet af de seneste 150 år.

Fehmern og infrastruktur

Tunnelbyggeriet bringer en hidtil uset aktivitet til vores kommune, men det er allerede nu, vi skal tilrettelægge, hvordan vi bevarer et højt aktivitetsniveau, den dag tunnelen står færdig. Chancerne for det, der tidligere er blevet modsagt med stædighed og tvivl, er nu rykket så nær, at det kan gribes.

Vi står med store muligheder foran os, men vejen er stadig brolagt med uvished, og det kræver en sikker hånd at styre Lolland ind i fremtiden.

Med venlig hilsen

DIN STEMME