Nyheder

Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2020

Beretning

Følgende formandsberetning blev afgivet på årets Generalforsamling.

Medlemsituationen

Din Stemme tæller pr. dags dato 90 medlemmer. Det er nogenlunde tilfredsstillende, men vi skal ud at hverve flere medlemmer. Vi skal blive skrappere til at følge op, når vi får sympatitilkendegivelser på vores politik, så det også udmønter sig i et medlemskab-og en indtægt. Vi har nu fået indført et opkrævningssystem som er klart og gennemskuelig. Vi håber, det gør det nemmere at få hidtidige medlemmer til at gentegne og at kassereren ikke skal bruge foråret på rykkere.

Hvad får man så for kontingentet? Groft sagt kun muligheden for at opretholde et forum, hvor man kan drive den politik, man finder rigtig og bringe den ind i byrådssalen.

Partibogstavet der blev væk

Din Stemme er for øvrigt bogstavløs i øjeblikket. Nogle har måske bemærket at vores liste bogstav P glimrer ved sit fravær, når vi præsenterer os. Det er således, at partier, der stiller op til folketinget har førsteret til at vælge bogstav. Efter at Paludan dukkede op med sit Stram Kurs og valgte bogstavet P, har vi afgjort, at det ikke længere er gangbart for os. Vi har ikke valgt nyt bogstav af frygt for at et folketingsvalg inden kommunalvalget skulle stille os I samme situation en gang til.

Medlemsaktiviteter   

Vi har i bestyrelsen måttet konstatere at der ikke er de store behov for at underholde medlemmerne med virksomhedsbesøg o.l. Vi har derfor besluttet at drosle denne aktivitet ned og bruge kræfterne på  mere politisk udadrettet aktivitet. Vi konstaterede ved flere lejligheder at kendskabet til DIN STEMME ikke var så stort, som vi selv gik og forestillede os. Derfor valgte vi at gå på gaden-eller stå på gaden- i Nakskov i forbindelse med Black Friday med en bod med varm kakao og småkager og politisk materiale. Det gav faktisk megen god snak med borgerne – og vi fik fortalt nogle, hvem vi er og sneget et af vores præsentationskort i deres indkøbspose. Samtidig kunne borgerne –som led i en konkurrence stille forslag om lige det emne, de ønsker vi skulle tage op ved første lejlighed.

I forbindelse med dette event skal der lyde en stor tak til Anders Brøndtved fra Round Table i Nakskov for velvilligt udlån af deres klubhus. Det gjorde det hele så meget nemmere, at vi kunne have forsyningsstation hos dem.

Men overordnet må vi konstatere at interessen for kommunalpolitik mellem valgene er til at overse.

I højsommeren havde vi arrangeret en tur til Vejrø – netop for at lave noget unikt. Det lykkedes at samle 12 deltagere til at fylde en båd, og vi havde en virkelig interessant dag på øen. Vi fik en rundvisning både ude og inde og følte os dagen igennem som driftslederparret – Britt og Henrik Bønnelyckes – private gæster. Prisen har måske afholdt nogle fra at deltage, men det er svært at gøre anderledes, når en færgetur er inkluderet. -Det er i hvert fald billigere end at sejle med Scandlines.

Den politiske situation

Den politiske situation der opstod efter valget i -17 har ikke ændret sig væsentligt. Kun er socialdemokraterne blevet styrket med Thomas Østergårds partiskift, og er nu kun en enkelt stemme fra det absolutte flertal. Vi har ved flere lejligheder beskrevet det politiske landskab i Lolland Kommune som kedeligt og forudsigeligt. Det gælder i den grad stadigvæk.

Men det betyder så til gengæld at pressen er meget interesseret, når der er en afvigende holdning. Og den kommer ofte fra Din Stemme. Vi har i årets løb fået god dækning omkring debatterne om nogle af vores kerne områder som energi og byfornyelse.

Der var optræk til lidt spilfægterier fra konstitueringspartnernes side omkring lukningen af Dannelunde skole, men alt faldt på plads i den socialdemokratiske verdensorden til sidst, og skolen blev lukket uden Din Stemmes mandater. Vi ønsker Dannemare folkene alt held og lykke med at etablere en friskole.

Ved budgetforhandlingerne mødte Din Stemme med kun et ønske; nemlig genindførsel af rengøring hver 14 dag hos beboerne på kommunens plejecentre. Vores ønske blev imødekommet, og vi er lidt stolte af at have kunnet hæve serviceniveauet hos vores ældre medborgere på så vigtigt et område.

Højhusene i Maribo

I den julehilsen, vi sendte ud til vores medlemmer, forudså vi at højhuse i kommunen ville blive forårets debatemne. I første omgang i Maribo. Det kommer til at holde stik, og blev indledt med et kaotisk borgermøde, som nærmest udartede sig til mytteri. Din Stemme har på et tidligt tidspunkt meldt vores holdning ud:  Vi går ind for byggeri, som holder sig inden for gældende lokalplaner. Lolland kommune har jo plads nok, så hvorfor gå i højden.  Hvorfor kopiere storbyer, når man ikke er det og heller ikke skal blive det. I den forbindelse har Din Stemme delt 350 præsentations -og holdningskort ud i området omkring Sdr. Boulevard i Maribo. Det er igen det med at udbrede kendskabet til partiet og det lønlige håb at bare enkelte sympatisører vil løse medlemskab og måske involvere sig i politikken.

Lolland skal ikke plastres til med overflødige energianlæg, der ikke kan udnyttes

Vi er i Din Stemme stadig stærkt skeptiske over for den ukritiske holdning, som flertallet i byrådet stadig har omkring vedvarende energi, og de partnere man omgås i den anledning. Uagtet at man ikke kan flytte mere strøm væk fra Lolland før kabel kapaciteten bliver udvidet, giver man gladelig tilladelse til nye vindmøller og hundredvis af hektarer solceller. Anlæg som vi alle derefter skal betale til at ejerne kan få kompensation for at lade stå stille.

Generne for de omkringboende og de landskabelige ødelæggelser er jo hele tiden blevet retfærdiggjort med de mange arbejdspladser som samarbejdet med HOFOR og senest SEAS skulle kaste af sig. De lader bare stadig vente på sig, og den seneste oplysning om, at man ikke kan arbejde med lagring af vedvarende energi, hvis ikke man har et gasnet til rådighed, sår virkelig tvivl om partnernes ædle hensigter. Der er i hvert fald noget, man ikke rigtig har undersøgt på forhånd eller har glemt at fortælle. Og energistyrelsens store pulje på 80 mio. kroner til netop forskning i at lagre energi, gik til Skive Kommune.

Jeg kommer stadig til at tænke på, om jeg huskede at lukke for hønsene, når jeg ser et billede af HOFOR´s formand.

Alle skal med

Lollands sociale udfordringer er velkendte, og et af problemerne er at alt for mange af vore unge aldrig kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen.

Ved budgetforhandlingerne 2018 stillede Din Stemme forslag om at Lolland Kommune skulle bruge en million på en stilling til at forestå en direkte kontakt imellem erhvervsliv og skole. Gerne besat med en praktiker med produktionsbaggrund. Vi blev imødekommet med en delt stilling sammen med Guldborgsund og Vordingborg, i et noget mere akademisk tilsnit, end vi havde forestillet os.

Vi vil være vældig opmærksomme på om vores intentioner kan opfyldes på denne måde. Ærgerligt, hvis tiden bare går og årgange tabes. Vi skal simpelthen have brudt fødekæden til det næsten konstante antal, der befinder sig på passiv forsørgelse.

Udligningsreformen

Det leder os lige over i en uundgåelig messe om Lollands fortrædeligheder og udligningforhandlinger.

Man kan jo undres over at økonomien i kontanthjælp og førtidspension hurtigt overgår fuldt til modtagerkommunen ved en tilflytning, medens regningen for en plejehjemsplads til gamle fru Hansen, der vil tættere på børnene i Nordsjælland, livslangt tilhører fraflytterkommunen.

Din Stemme har ikke noget moderparti, vi skal slås med eller mod i de umulige forhandlinger, om hvem der skal ha og hvem der skal gives. Men uanset hvad får det stor betydning for de dispositioner, vi skal være med til at træffe omkring Lolland Kommunes budget 2021.

Ærligt skal siges at Holger Schou Rasmussen kæmper godt for sagen.

Der er nok at tage fat på, og Din Stemme skal gerne også fremover være en del af det politiske landskab i Lolland Kommune. Inden vi får set os om, er det valgår igen og alle kræfter skal i spil.

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for en god indsats og medlemmerne for godt engagement i årets løb.

Henning Alfred Rasmussen

Formand

1 thought on “Formandens beretning fra Generalforsamlingen 2020”

  1. Du taler godt Henning. Jeg melder mig ind, når jeg engang flytter til kommunen.

Comments are closed.