Nyheder

Formandens beretning 2021 – fuld længde

Generalforsamling 2021

Med et halvt års forsinkelse kan vi nu endelig afholde generalforsamling i DIN STEMME. Vi har ikke turdet arrangere tidligere med fare for endnu engang at skulle aflyse, og så kan vi praktisk samtidig afholde opstillingsmøde, som skal afholdes inden udgangen af september, når det er valgår.

Medlemstallet og udskiftning i bestyrelsen

DIN STEMME holder et medlemstal stabilt på 80-90 medlemmer. Men det kræver noget arbejde af kassereren at opretholde medlemstallet.

Vi har i foråret sagt farvel til vores hidtidige næstformand-Vagn Pedersen-, som vil prøve lykken hos Venstre. Vores suppleant Niels Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen og valgt som ny næstformand. Som suppleant er valgt Birgit Møgelmose. På forrige generalforsamling bemyndigede forsamlingen bestyrelsen til at udpege suppleanter, så vi kunne uden de store sværdslag rekonstruere.

Men det er heldigvis ikke kun frafald. Vi har den fornøjelse at kunne byde velkommen til Annette Knoblauch-tidligere DF-som har tilsluttet sig DIN STEMMES byrådsgruppe og er kandidat til kommende valg.

Corona nedlukning

Forenings-og arrangementsmæssigt er der af gode grunde ikke meget at berette om og se tilbage på. Vi nåede lige at afholde vores generalforsamling 2020, den dag Danmark lukkede ned. Vi må så i den forbindelse undres over at personalet hos Park og Vej også var hjemsendt, når de private anlægsfirmaer godt kunne være på arbejde, Ikke for at klandre de enkelte medarbejdere, men det siger noget om fagforeningsmagten i Kommunen. Men hele situationen omkring Corona nedlukning med hjemmearbejdspladser og ændrede procedurer omkring mange ting, bør give anledning til overvejelser for fremtiden om mangt og meget kan gøres mere enkelt.

Vi skal holde de kommunale ledere op på disse evalueringer, så man ikke bare pr automatik vender tilbage til de kendte forretningsgange. Hvis man I et år har kunnet undvære en ellers grundfæstet procedure i en eller anden sammenhæng-og ingen har manglet den-bør den nok sløjfes for tid og evighed.

Fastlåst og forudsigeligt byråd

Ellers har Byråds- og udvalgsarbejdet kørt i sin rolige gænge. Jeg har ved flere lejligheder betegnet det politiske landskab i Lolland Kommune som forudsigeligt. Ja, vi har vist endda kaldt det kedeligt. Et stærkt socialdemokrati med nogle meget loyale konstitueringspartnere, der ikke laver meget spræl, og som sluger nogle kameler i forhold til de udmeldte idealer, til gengæld for de gode poster!

Den konstruktion fører helt automatisk til en magtfuldkommenhed, når man vænner sig til at andres syn på en sag i sidste ende er uvedkommende: Det bliver, som vi ønsker!

Valgåret 2021 

Vi har prøvet at udbrede kendskabet til vores forening i forbindelse med debatten om Bogø møllerne. Vi fik trykt 2000 kort som vi husstandsomdelte i udvalgte områder på sydvest Lolland. Vi må erkende at det håndgribelige resultat på nye medlemmer er sparsomt. Men vi tror på det lange seje træk, og har besluttet at bruge den direkte og målrettede meddelelsesform meget i den kommende valgkamp.

Dermed har vi taget hul på det emne, der fylder det hele i år: Det er valgår.

Valgårene er selvfølgelig altid det kardinale i en politisk forenings cyklus- og ikke mindst denne gang, hvor rigtig mange stemmer skal finde nye ejere. Din Stemme skal kunne sikre sig en del af disse herreløse stemmer. Jeg vil ikke gå så langt at kalde dette valg for et skæbnevalg for DIN STEMME, men vi vil få et fingerpeg om, hvorvidt vælgerne mener, at der er brug for et parti med vores ideer og holdninger. Denne gang har vi ikke nyhedens interesse og ingen aktuel strid med et andet parti.

Men vi mener, at vi har nogle fornuftige holdninger og nogle gode kandidater til at forfægte dem.

Skal vi gætte på valgets hovedtema vil det blive den grønne omstilling forfulgt af ældrepolitik, landdistrikter, erhvervspolitik og børn og skole.

Den grønne omstilling

Lad os lige endnu engang slå fast, at DIN STEMME er ikke modstander af den grønne omstilling-således som vore modstandere ynder at fremstille os. Vi anerkender fuldtud at omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder er vores og kommende generations største udfordring. Vi mener blot at grøn omstilling er, når vi anvender den vedvarende energi, medens andre partier i byrådet åbenbart mener, at en hæmningsløs produktion af solcelle og vindmøllestrøm er lig med grøn omstilling.

DIN STEMME mener, at denne omstilling kræver –og burde have været underlagt –en hel anderledes planlægning såvel lokalt som på landsplan. Strømmen skulle i høj grad produceres der, hvor den skal anvendes.

Det kan også undre at Socialdemokratiet går ind for en plan, der vil afstedkomme en voldsom social slagside. Hvis oliefyrene skal udfases på 10 år og vi skal køre i el biler, vil en stor del af den lollandske befolkning komme til at sidde hjemme og fryse, da de ikke har økonomisk mulighed for at deltage i omstillingen. Når vi nu er i gang med den sociale slagside, må vi jo blot konstatere at selve produktionen af den vedvarende energi, som den foregår i Lolland Kommune, beriger nogle ganske få og flertallet betaler prisen i form af et ødelagt landskab og forringede boligværdier. Det var vel næppe den fordelingspolitik Louis Pio havde i tankerne i 1890erne!

Lolland Kommune opererer fortsat med opstilling af store møller på land i fremtidig strategi- og kommuneplan. DIN STEMME mener faktisk at den grønne omstilling er så vigtig, at vi overhovedet ikke skal tænke på, om en kilo watt strøm produceret på havet er nogle øre dyrere end en produceret på land.

Vindmøllerne skal ud på havet, hvor det virkelig batter og solenergien skal i langt højere grad udnyttes med paneler som byggematerialer til både boliger og industribygninger, så strømmen produceres, hvor den skal anvendes.

Vi er bare nervøse for, at vi har den største modstand mod at udnytte lokalt produceret strøm hos vore energiselskaber. De har jo kun interesse i at bevare al strøm i centrale kabler, som de råder over. Det er måske årsagen til, at det går noget trægt med at indløse guldet og de grønne skove, som var stillet i udsigt fra alle kommunens vægtige partnere, som bla. tæller Andel – det tidligere SEAS.

DIN STEMME ser stadig frem til at der kommer gang i forskningen omkring lagring af den vedvarende energi, og at de partnere, der vil Lolland det “åh så godt” spytter noget i kassen.

Disse forudgående afsnit var skrevet inden det blev offentliggjort, at Andel går i gang med et storskala forsøgsanlæg sammen med Rødby Varmeværk. DIN STEMME kan naturligvis kun hilse dette tiltag velkommen, da det er, hvad vi har ventet på i årevis.

Men når man ikke er med i konstitueringskredsen, er man henvist til at orientere sig i det offentligt tilgængelige materiale. Ellers havde vi vel vidst at det var på vej.

Ældreområdet

Går vi til ældre politikken, har alle en holdning og alle mener, at forholdene for de ældre burde være bedre. Vi taler her om ældre borgere på plejehjem eller som modtager hjælp i eget hjem. DIN STEMME har ikke guldægget, men er i al beskedenhed de eneste, der har hævet niveauet en smule ved at skaffe hyppigere rengøring i plejeboligerne ved sidste års budgetforhandlinger. Som al anden service er det jo økonomien, der sætter begrænsningerne, men der er uden tvivl også procedurer, som kan ændres for at få mere ud af de midler, der er til rådighed. Din Stemme synes også, at vi har gode erfaringer med privat drift af plejehjem og arbejder gerne videre af det spor.

Den rivende efterspørgsel på de nye kollektive ældreboliger, der er tilrettelagt og udbudt på nuværende tidspunkt, viser at Lolland Kommune her er på rette spor. Lad os få lavet nogle flere af dem, og forhindre at den ældre på et senere tidspunkt sidder i et forfaldent hus langt ude på landet og modtager besøg af hjemmeplejen 8 gange i døgnet. Den situation gnaver hårdt i budgettet.

Skal vi så alle bo i de såkaldte hovedbyer? Nej DIN STEMME vil fortsat kæmpe for, at man skal kunne leve et anstændigt liv i landsbyerne og helt ude i det åbne land. Man skal kunne få afhentet sit skrald uden ekstra gebyrer og have mulighed for at transportere sig til samfundets faciliteter-også selvom man ikke er selv transportabel. Men der er ikke tvivl om, at vi kommer til at lære at samarbejde mere om nogle faciliteter. Vi ser med spænding og forventning frem til organiseringen af landdistrikterne i landsby klynger, og vil arbejde for at bringe en reel beslutnings kompetence og rådighed over nogle økonomiske midler ind i denne konstruktion.

Uddannelsesområdet

Med hensyn til den unge generation er DIN STEMME stærkt optaget af at ville ændre den situation, at en alt for stor andel af vore unge aldrig får en uddannelse. Alt for mange-især blandt drengene-falder stille og roligt fra allerede fra 5-6 klasse. Møder sjældnere, og når de møder, bidrager de kun til at ødelægge undervisningen for de andre elever. Når disse børn har siddet og lidt boglige nederlag i en årrække, har de opbygget en solid aversion mod alt hvad der minder om autoriteter og læring. Vi skal have flyttet disse børn inden de ender her. Det vil DIN STEMME gøre ved ansættelse af en person, som primært har to opgaver: At skabe kontakter til virksomhederne og i samarbejde med lærerne at spotte de børn, der vil have gavn af at komme væk fra skolen nogle timer eller dage om ugen. De skal så tilknyttes en virksomhed og beskæftiges med noget praktisk, som interesserer dem og som kan give dem en identitet som medlem af et fællesskab. Det vil formodentlig også vække interessen for en af de faglige uddannelser, som samfundet nu skriger efter. Lyder det kompliceret? Måske; men intet bør være uforsøgt for at løfte den næste generation til at være mere selvforsørgende end den forrige.

Erhvervsområdet

Men grundlaget for al kommunal service aktivitet er, at der eksisterer et levedygtigt erhvervsliv. I øjeblikket og de kommende år er det Femern over alt. De fleste af os må nok indrømme, at aktiviteten overgår vores forestillinger. Lad os nyde det i visheden om at den tid , der er gået godt ikke kommer dårligt tilbage. Men der er heldigvis mange andre solide virksomheder i Lolland Kommune end de tunnel relaterede. Og dem skal vi også passe godt på. Det skal være nemt at starte og drive en virksomhed her i Kommunen. Det er desværre ikke altid den melding, vi får fra dem, der har været i kontakt med administrationen. Naturligvis skal loven overholdes, men der er også noget, der hedder konduite. Det betyder på dansk, at man ikke hænger sig i bagateller, hvis de store linjer er i orden.

Vi har oplevet i bla. Byfornyelsesprojekter at de gode planlæggere synes at glemme-eller er uvidende om-at der faktisk er mennesker, der prøver at leve af, at drive forretning i de bygninger, der bliver planlagt for. Så skal man i DIN STEMMES verden ikke gøre det vanskeligere med restriktive skilte regulativer og reducerede parkeringsmuligheder.

Helt skævt er det, hvis enkelte medarbejdere gennem deres sagsbehandling forsøger at øve indflydelse på, hvilke type virksomheder man ønsker i kommunen. Men måske forventeligt, når selv borgmesteren ved enhver lejlighed taler kommunens næststørste erhverv ned.

Tak til medlemmer og bestyrelsen 

Det var lidt løst og fast fra den politiske verden omkring DIN STEMME. Meget mere kunne være nævnt, men vi vil henvise til det gamle købmands skilt: spørg efter det de ikke ser på hylderne.

Sluttelig vil jeg takke bestyrelse og alle omkring DIN STEMME for godt samarbejde i årets løb.

 

Henning Alfred Rasmussen
Formand