Referat af Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling torsdag d. 7 marts 2019 på Hotel E4.

1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Jeppe Søndergaard valgt til dirigent. Frithioff Nielsen valgt som referent.

Jeppe Søndergaard erklærer Generalforsamlingen som lovligt indkaldt og overlader ordet til Henning Alfred Rasmussen.

2: Bestyrelsens beretning med politisk debat

Henning fremlagde bestyrelsens beretning. Denne er vedhæftet.

Helt specifikt skal dog nævnes to planlagte arrangementer, besøg på Femern med fokus på tunnelbyggeri og arkæologi, samt en mere social udflugt med båd til Vejrø.

Henning sluttede af med at takke bestyrelsen og de forskellige mennesker, der har hjulpet foreningen i år.

Spørgsmål fra salen til skolestrukturen, dette udløste en god og lang debat.

Forældrene stemmer med fødderne, det kræver ro og langsigtet skolestruktur for at ledelse og lærere kan fastholdes og udvikle sig, at forældrene er trygge ved undervisningen og at børnene trives. Lolland kommune har ikke opnået dette.

3: Godkendelse af revideret regnskab og budget.

Begge godkendt enstemmigt efter fremlæggelse af Per Skafte.

4: Fastlæggelse af kontingent.

Kontingent fastholdes på 200,-

5: Behandling af indkomne forslag
Forslag indsendes til formanden senest syv dage inden Generalforsamlingen.

Der er modtaget et forslag rettidigt fra bestyrelsen.

Forslaget er at kassereren, ligesom sekretæren, fremover kan vælges udenfor bestyrelsens midte.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

6: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor og revisorsuppleant.

På valg til bestyrelsen er Lene Bång Jensen, Per Skafte, Marie-Louise Brehm Nielsen og Torben Søndergaard.

Marie-Louise og Torben Søndergaard genvalgt, Cecilie Rasmussen og Vagn Pedersen nyvalgt.

Per Skafte takkede af som kasserer efter eget ønske, ligesom Lene Bång Jensen havde stillet sit mandat til rådighed.

På valg til suppleant er Kjeld Winther Jørgensen og Benno Høegh Hansen.

Lene Bång Jensen og Niels Rasmussen nyvalgt. Kjeld Winther Jørgensen og Benno Høegh Hansen havde begge ønsket at stoppe som suppleanter

På valg til revisor og revisorsuppleant er Anders Brøndtved og Karen Krogh Rasmussen

Begge genvalgt

7: Eventuelt.

Diskussion om mulighederne for udviklingen af Din Stemme med baggrund i John Brædders (Borgmester Guldborgsund) oplæg inden Generalforsamlingen.

Efterfølgende en god snak om muligheder for turistfremme, specifikt interregionalt med Nordtyskland. Der blev talt om at Din Stemmes sommerudflugt i stedet kunne gå til Femern.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med uddeling af gaver til afgående kasserer Per Skafte og dirigent Jeppe Søndergaard