Kære Lolland - midt i det hele

Lolland Kommune ER en skøn plet på Danmarkskortet. Selvom vi nogle gange nærmest forsvinder ud af bunden på kortet, så ligger vi her altså – og vi ligger godt. Her er højt til himlen – og så er vi centralt placeret, nærmest midt i Europa. Danmark er et lille land – og at tale om udkant, det er i vores øjne både trættende og ærgerligt.

Lad os fokusere på det, som vi kan gøre noget ved; nemlig vores selvforståelse. Den er heldigvis på vej op – og vi er stolte af at være fra Lolland, fra Femø til Langø – og fra Onsevig til Errindlev.
DIN STEMME vil med dette skrift sætte ord på, hvad vi grundlæggende tænker.

DIN STEMME

Vores forening er stiftet på opfordring fra borgere på Lolland. Vi har et godt udgangspunkt, da vi fra start er repræsenteret i byrådet. DIN STEMME er ikke et protestparti, men en tværpolitisk forening. Brevet her er en del af DIN STEMMES grundlag – og vi vil løbende udvikle det ligesom vi vil udvikle Lolland.

Vi vil lytte til mange, men det drejer sig ikke om at tale andre efter munden. Vi vil gerne have det ry, at vi ikke indkapsler os – men at vi er klar på dialog og klar på at lære. Vi siger nej til den fremherskende ignorance og vil ikke lukke os inde, men møde de udfordringer som Lolland har, med beredvillighed til at stille spørgsmål til os selv – og til at lære noget nyt.

Vi står med store muligheder foran os, men vejen er stadig brolagt med uvished, og det kræver en sikker hånd at styre Lolland ind i fremtiden. Chancerne for det, der tidligere er blevet modsagt med stædighed og tvivl, nu er rykket så nær, at det næsten kan gribes.

VI TROR PÅ DIG LOLLAND Med venlig hilsen

DIN STEMME

Læs mere om DIN STEMMEs politik:

Lolland Kommune - midt i det hele

Vi skal forstå at drage fordel af vores placering. Meget er i gang. DIN STEMME støtter en opgradering af Rute 9, et fremskudt færgeleje, fordi det skal bringe os tættere på Odense og det jobmarked, der er der for vores borgere – og hurtigere distribution for vores erhvervsliv. I forhold til den lokale trafik mener vi, at trafikken ud af Nakskov mod syd kan gøres mere smidig, hvorfor

DIN STEMME mener, der fortsat skal være fokus på en sydlig omfartsvej. Ikke mindst med vores forventning om Nakskov Havns deltagelse ved byggeriet af Storstrømsbroen og Femerntunnelen. Motorvejsafkørsler fra Maribo N til Rødbyhavn skal udvikles og færdiggøres, med tilhørende erhvervsområder, gerne virksomheder som kan styrke de klynger, der allerede findes her.

Lolland Kommune er vores største arbejdsplads

Kommunen? Det er os alle sammen. DIN STEMME går til valg med tillid som et nøgleord.
DIN STEMME mener, at ansvar og tillid følges ad. Mennesker vokser med ansvar, og vi sætter mennesket før systemet. Arbejdstiden skal ikke bruges på unødvendig dokumentation. Vi skal ikke kontrollere vores egne, kendte medarbejdere ned under gulvtæppet – og lade andre slippe for korrekt tilsyn og opfølgning.

Lolland som vores hjemmebane

Alle mennesker har en værdi. Alle må bidrage med det, de kan. Der skal træffes fornuftige valg. Disse valg skal ikke træffes ideologisk, men for borgernes bedste. Vi er underlagt landets love og regler, men derudover er det os selv, der er på hjemmebane – og vi skal få det bedste ud af det. Vi kan kalde det for en hjemmebanefordel.

Hos os, skal der være plads til alle, der ønsker at være en del af fællesskabet. De, der ikke vil bidrage – og som hellere vil stå helt uden for fællesskabet, skal vi ikke acceptere.
Utryghed, kriminalitet, ballade og vold hører ikke hjemme hos os. Vi vil være kendt for noget andet. I første omgang skal man række ud imod de rastløse og udsatte unge. Der skal være gode tilbud, for kedsomhed er roden til meget ondt. Men hvis de nægter at følge spillereglerne, så er der kun en vej – og det er rødt kort! Så må politiet på banen, men der ligger en stor forebyggende indsats forud for dette.

Bander har skabt megen utryghed i den sidste tid. Vores udsatte unge skal skærmes fra dem. Ikke kun med gulerod og gode tilbud – også med konsekvens og oplysning om, hvordan et fejltrin som ung kan koste rigtigt meget. Vi vil have et synligt SSP og Politi. At der ikke er døgnbemandede politistationer på Lolland, skal der ændres på.

Vores arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsudvalget har det største budget i kommunen. Lolland Kommune skal straksaktivere tilflyttere. Man skal ikke tro, man kan flytte til Lolland, finde et billigt hus og fise huslejen af på vores regning. Nytteaktivering kan bestå af tiltag til Lollands forskønnelse f.eks. oprensning af tang på strandene og vask af vejskilte.

DIN STEMME tror på, at de mennesker, der kan, også vil. De, der ikke kan, skal heller ikke tvinges. Vi skal ikke hente alvorligt syge mennesker ind til 15 minutters fleksjob. Det er en skandaløs omgang med andre mennesker og med vores fælles økonomi.
Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft er i vore øjne tæt forbundet med bosætningspolitik og infrastruktur. Allerbedst er det, hvis de højtuddannede medarbejdere bosætter sig her.

Hvor de billige huse er en ulempe set i relation til hovedstadens sociale eksport, er de omvendt et kæmpe aktiv set i et bosætningsperspektiv. En børnefamilie får ufatteligt meget hus for pengene her, til samme pris som en toværelses lejlighed i Vanløse. Vigtigst af alt er det dog, at vi får alle ledige i gang med uddannelser og kurser, som de er motiverede for – og som giver mening. Der er mange jobs på vej, og alle jobs kræver den rette indstilling fra medarbejderen.

Skole og uddannelse

Vi ønsker et formalisereret samarbejde imellem private skoler, folkeskolen, foreninger og erhvervslivet. Grundskolen skal være andet end tabeller, retstavning og læren udenad. Engagement er vigtigere end prestige, og her kan man allerede fra grundskolen gøre en indsats.

Først og fremmest skal folkeskolen have ro. Der er i gennemsnit indført ny lovgivning hvert kvartal i de sidste 10 år, der vedrører folkeskolen. Lokalt på Lolland har man også set flere fremtidssikrede løsninger, der så alligevel kun har rakt få år ud i fremtiden.

Man skal sikre en folkeskole, der er socialt, pædagogisk og læringsmæssigt bæredygtig. Vi påstår ikke at store enheder er løsningen, men der skal investeres klogt – også i de fysiske rammer. Men den vigtigste faktor i enhver skole er arbejdsglæden og trivslen hos lærere og elever. Samtidig ønsker vi, at kommunens embedsmænd betragter privatskolerne, som et vigtigt tilbud, som sikrer et frit valg. Forældrene er dem, der bedst vurderer, hvad der er bedst for deres børn, om det så er en stor skole, en lille skole eller en skole med et specielt defineret værdisæt og med egen ledelse.

Alle skoler skal have lov til at samarbejde omkring prøver og eksamener og fysiske rammer, ligesom overgangen fra en kommunal børnehave til privatskolen ikke skal saboteres. Vi siger nej til benspænd.

Vi anerkender at det er et problem, når folkeskolen drænes for nogle af de mest resursestærke elever. Man skal også være bevidst om, at privatskolerne er hæmmet af lovgivningen i forhold til at oprette eksempelvis specialklasser. Men når alt kommer til alt, så er økonomien også til stede i folkeskolen, til at lave et attraktivt tilbud. Vi anser arbejdsro som det altafgørende. Folkeskolen er hjørnestenen i det danske uddannelsessystem. En skole vi alle betaler til – også dem der har vurderet, at de vil have deres barn eller børn gående i en privat skole.

Unge søger mod storbyerne, til ventelister på kollegier, alt imens fødeøen efterlades halvtom. Det burde være naturligt at havemuligheden for at tage nogle flere uddannelser, der hvor man har hjemme. Det bliver vi nødt til at påvirke som politikere.

Mange uddannelser har en bred appel – de burde ikke koncentreres i de dyreste byer. Vi må lokalt – i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde for, at der oprettes mulighed for flere videregående uddannelser i vores område.

Oplagte emner vil være indenfor fødevareteknologi, plast og stålindustri. Dedikation til en uddannelse er vigtigere for den enkelte, end prestigen i absolut at tage den uddannelse, som er populær.

Ældre og Sundhed. Social og Psykiatri.

Ældreplejen har i Lolland Kommunes levetid, de fleste år, stået for skud med enorme
besparelser. Ældre- og sundhedsudvalget er lykkedes med at undgå dette i de seneste 2 budgetter og den linje skal fortsættes. Vi har selv haft denne formandspost, og vi vil altid prioritere dette område højt. Der må ikke skæres mere i den personlige og praktiske hjælp.

Et stigende antal borgere ramt af demens, kræver et løft af kompetencer til ikke blot medarbejdere, men også til de frivillige, som dagligt er med til at højne livskvaliteten hos demensramte borgere. Vores eksisterende plejecentre skal gøres mere demensvenlige. Alle plejecentre skal have snoezelrum og igennem indretningen imødekomme vores ældre borgeres individuelle behov.

DIN STEMME vil kæmpe for at bygge et nyt plejecenter i Nakskov. Statistikken viser, at der bliver et behov for flere plejeboliger. Vi har ensomme ældre siddende i egne boliger uden socialt samvær og i utidssvarende byggeri. For disse ældre vil vi gøre det mere attraktivt at flytte til et nyt byggeri med fleksible boliger, rettet mod det enkelte individ. Har den ældre svært ved at sælge sin bolig, fastholder DIN STEMME beslutningen om, at Lolland Kommune kan opkøbe boligen.

DIN STEMME mener, at OK-fonden, en non-profit organisation, skal være bygherre og driftherre. Vi får herved flere kvadratmeter for samme pris, og OK fonden har succes på Margrethecenteret i Maribo.

DIN STEMME vil endvidere rette sit fokus mod et rehabiliteringscenter. Vi mener, der er et uforløst potentiale ved en målrettet indsats. De ældre medborgeres livskvalitet højnes, når de er selvhjulpne i den grad, det er muligt.

DIN STEMME ønsker at undersøge muligheden for, at også borgere tilknyttet socialpsykiatrien kan vælge privat social støtte.

Borgerinddragelse – helt seriøst!

“Konstitueringspartierne ønsker at styrke borger- og brugerinddragelsen. Der sker allerede inddragelse, høring og dialog i mange sammenhænge, men det kan blive bedre. Vi mener, at dialog med dem, der berøres af en sag, højner kvaliteten af de beslutninger, der træffes”.

Sådan lyder ordene, som vores borgmester og gruppeformændene i konstitueringspartierne skrev under på i den politiske aftale. Vi vil gerne give dem ret i, at det kan blive bedre.

Den vej, vi vil gå, er meget mere end borgerinddragelse. Vi skal arbejde meget målrettet på at fjerne ”dem og os”. Afstanden til Rådhuset føles for nogen meget lang, selvom vi alle er borgere i den samme kommune. Det er alvorligt for demokratiet, hvis vi ikke i fællesskab tager den kamp. Borgerinddragelse skal ikke reduceres til skåltaler om de ufarlige emner.

En erfaring fra byrådsmødet i august: Hvordan kan man seriøst skamrose, at ”hele 200 borgere kæmper for et Z i deres bynavn”, når man på mødet i juni latterliggør det samme antal –

”200 borgere, der kæmper imod kæmpevindmøller”. Der mangler en rød tråd.

De Frivillige - dem der kitter vores moderne samfund sammen

Vi kan ikke skrive dette brev uden at nævne de frivillige og frivilligheden som
begreb. Frivilligheden spiller en stor rolle i vores samfund. Lolland Kommune ville ikke kunne fungere uden frivillige. Sådan er det også i vores foreninger, og det skal vi værdsætte
og opmuntre. Glæden ved at gøre noget godt for andre er den største glæde. Derfor skal man også tænke frivillighed ind i flest mulige sammenhænge.

Frivillighed hænger naturligt sammen med interesser. Måske kunne frivilligt arbejde erstatte dyrt købte konsulenttimer. Eksempelvis i forbindelse med branding af Lolland Kommune som et godt sted at bo, drive virksomhed eller andet. Det hører vi gerne mere om fra dig.

Vi skal lade os inspirere, eksempelvis af Team Tvilling. Projektet går i alt sin enkelthed ud på – med deres egne ord ”at sætte handicappede / kørestolsbrugere sammen med frivillige løbere. Rammen er, at kommuner etablerer koblingen mellem løbere, som alligevel er ude at løbe flere gange om ugen, og diverse bosteder. Projektet bliver, efter kommunal forankring, drevet af frivillige kræfter”.

Det er et fremragende projekt, hvor alle har en værdi for fællesskabet. Vi skal tænke ud af boksen, for det kan skabe enorm værdi for de ældre, skolebørnene, de handicappede – at man

mødes på kryds og tværs og oplever, at livet også handler om at give noget videre til hinanden – også dem, der ikke er som en selv.

Lollands Image – hvad er kommunens rolle, ud over at være hovedpersonen.

Vi ønsker ikke, at Lolland Kommune skal bruge skattekroner på et konsulentfirma, der kan fortælle os, at vi nu er ”Danish for Progress,” som det skete i Aarhus – eller var det Århus….
Brandingen skal komme nedefra. Som Knuthenlund, der ”kaprer” Irma-hønen. Det er et guldæg, der bliver lagt. Historien om Knuthenlund, og dermed om Lolland, er nu på forsiden. Næste historie skal så helst ikke være, at skiltet ikke må sættes op.

Lolland-Falster Lovestorm er et andet eksempel. Mål værdien. Den kunne aldrig være kommet udefra, man kunne aldrig have købt sig til det. Med den lokale forankring og den brede opbakning – så har man evnen til at eksekvere. Nogle brokker sig over, at Lovestormen tegner et alt for rosenrødt billede af Lolland-Falster. Men det ligger vel i selve begrebet Lovestorm. Det er jo en modpol til den nedgørende fremstilling, som vi til tider oplever. Det må ikke blive en folkesport at rakke ned på dem, der gør noget ved det.

DIN STEMME mener, at Lolland Kommunes rolle skal være at bakke op, give taletid og spalteplads, samt at indgå samarbejde omkring branding ved arrangementer – lokalt som udenbys.

Turismen og natur på Lolland

I en fortsættelse af branding ligger turisme. Mange vil nikke genkendende til følelsen af at have et favoritsted i verden. Det vil tit være et sted, hvor man første gang kom som turist. Det skal vi også udnytte på Lolland. For her kommer mange turister hvert år. Vi har fyrtårne helt lokalt, men også i umiddelbar nærhed.

Kunsten er at få turisterne til at komme anden gang. Og tredje gang. De turister, der kommer her igen, de er vores ambassadører. De mest interessante er dem, der kommer rundt i kommunen, og som oplever Lolland, som her virkeligt er.

Lolland har et afvekslende smukt landskab med naturparker i hver ende af kommunen og snart også mod syd. Men vi skal også tage vare på alt det indimellem, så også kommende generationer kan opleve mangfoldigheden. Vi skal også erkende, at naturen er ikke statisk. Et træ står ikke til evig tid, selvom politikere kender det bevaringsværdigt. Og meget af det vi i dag betragter og beskytter som natur, er skabt ved menneskelig indgriben indenfor de seneste 150 år.

Der er masser af små, interessante steder og oplevelser. Det er dem, vi skal have frem i lyset – og gerne i samarbejde med fyrtårnene som Lalandia og Knuthenborg, samt sommerhusudlejere, hoteller og campingpladser. Samt naturligvis vores turistbureauer og Visit Lolland-Falster. Nytænkning af samarbejdet og et øget fokus på de små og nære oplevelser – som i langt højere grad er afhængige af den kommunale opbakning.

Det skal være muligt for udlændige at købe bolig på Lolland. Staten skal efterkomme vores ønske. Vi stiller os gerne til rådighed for det forsøg. Til gengæld behøver I ikke tænke på os, når I skal lede efter aftagere til andre eksperimenter, hvad enten det er atomaffald eller fracking. Vi har allerede nok visuel forurening med kæmpevindmøllerne.

Turisme hænger i vores øjne sammen med miljø. Vi vil gerne, at Lolland præsenterer sig miljøvenligt. Vi vil have affaldssortering, når vores sejlende gæster lægger til land i vores havne. Det første indtryk, de får, må gerne være mere avanceret end en sort sæk. Vi skal gøre det nemt for dem. Affaldssorteringsløsninger til dette formål kunne fremstilles på produktionsskolen, hvis ellers REFA giver lov.

Vi skal til stadighed reducere den menneskelige påvirkning af miljøet igennem vores adfærd. Men vi skal koncentrere indsatsen, der hvor vi får mest udbytte. Derfor ønsker DIN STEMME den miljømæssigt betydningsløse- og meget kostbare- kloakering i det åbne land stoppet.

Lolland er lavland og har kendt til klimasikring med diger , kanaler og pumpestationer siden 1870erne. DIN STEMME kender vigtigheden af at disse anlæg bliver vedligeholdt, så de opfylder deres egentlige formål; at aflede vand så sommerhuse og landbrugsjord ikke oversvømmes. DIN STEMME vil arbejde for at Nakskov by klimasikres med en højvandsport.

Integration

Der må ikke opstå parallelsamfund, og de mennesker, der banker på vores dør, skal der tages godt imod. Vores holdning er, at får man uventede gæster, så må man få det bedste ud af det. Målet må være, at de hurtigst muligt bliver en gevinst for fællesskabet, og at de ikke automatisk skal ses som klienter, men som mennesker. Det uanset om de kommer fra København eller fra helt andre lande. Vi skal stille de samme krav, som vi stiller til os selv. Det vigtigste er indstillingen. Blandt andet til at lære dansk.

Indvandrerkvinder skal ikke holdes hjemme. De skal ud blandt danskerne. Hvad ville det ikke gøre for en muslimsk kvinde at komme i praktik f.eks. i en dansk børnehave. Integration i det danske samfund handler også om at få nye medborgere med i vores foreninger som frivillige og deltagere. For at se, hvordan vi gør og for at gøre verden større for alle.

Kulturen på Lolland

Sport, idræt og motion skal være tilgængeligt for alle. Det rækker ud til så mange ting, sundhed, integration, fælleskab. Alle børn har ret til at dyrke sport i fritiden!
Det vigtigste er dog fællesskabet. Derfor taler vi også om et kulturpas, hvor børn og unge kan få adgang til prøvemedlemsskaber i foreninger. Mennesker er forskellige, men alle har brug for et fællesskab. Kulturpasset skal også kunne bruges til spejderforeninger, e-sport, rollespil eller lignende. Fællesskabet omkring kultur og fritid er for vigtigt til, at man skal udelukkes, fordi pengepungen derhjemme er tom. Derfor skal der også fortsat arbejdes med projektet BROEN.

Vi vil støtte idrætsforeninger økonomisk – og sikre optaget af nye medlemmer. Derigennem vil man også gavne breddesporten og det lokale fælleskab. Der findes også elitesport på Lolland. Dygtige foreninger og klubber, som inspirerer ungdommen og fortæller en god historie om Lolland. Dem støtter vi allerbedst ved at sikre optimale rammer til foreningerne i hele kommunen.