Formandens beretning for året 2018

Følgende beretning blev fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 7 marts 2019 på Hotel E4.

Efter en forrygende start og et tilfredsstillende valg i 2017 skal vi nu se tilbage på det første hele år i almindelig drift.

På medlemssiden må også DIN STEMME konstatere at det kræver indsats for at opretholde det vægtige bagland, der er nødvendigt for at forme politikken og for at kunne levere den med tilstrækkelig styrke. Medlemskontingentet er jo det økonomiske grundlag for at kunne spille med, når vi om godt et par år igen står i en valgkamp. Det har knebet lidt med indbetalingerne, men med en ihærdig indsats fra bestyrelsen forventer vi at nå i land. Der er ikke den store overraskelse i, at interessen for en politisk forening er størst i et valgår.

Vi har i årets løb indbudt medlemmerne til virksomhedsbesøg. Vi startede i september med et spændende besøg på juicefabrikken Wish, hvor ejeren Allan Feldt viste rundt og fortalte om produktionen og sin egen historie frem til at være i Nakskov.

Sidste dag i oktober gæstede vi E.ON i Rødbyhavn og fik et indblik i hvordan det foregår, når man skal servicere en havvindmøllepark. Også en rigtig interessant aften.

I februar var planlagt et besøg på pumpestationen i Kramnitze, men på grund af strukturelle ændringer (pumpemesterstillingen var blevet nedlagt) måtte vi i hast ændre arrangementet til et besøg på sukkermuseet.

I skrivende stund arbejdes på et kombineret tunnel-og arkæologibesøg hos Femern i maj måned og en sommer udflugt til Vejrø i juni.

Bestyrelsen vil drøfte om vi fremover skal invitere til arrangementer med rent politisk indhold, der relaterer til Lolland Kommune f.eks. omkring skolestruktur.

Vi modtager naturligvis gerne ideer fra medlemmerne.

På den politiske scene –i byrådet og udvalg –er det også blevet hverdag. Næsten indtil det småkedelige. Det er i hvert fald ret forudsigeligt, hvordan sagerne ender. Det ligger selvfølgelig i konstitueringen med et stærk socialdemokrati og nogle støttepartier, der har købt indflydelsen ret dyrt og –har man nogen gange indtryk af-ligefrem byttet holdninger med poster. Socialdemokratiet er jo efter seneste tilgang af Thomas Østergård kun en plads fra det absolutte flertal.

Skal vi lige recitere vores egen situation har Marie-Louise sæde i Kultur og fritidsudvalget, og undertegnede i social-og arbejdsmarked samt teknisk udvalg.

Under budget forhandlingerne stillede vi forslag på 3 områder, og kom i land med halvanden.

Vi stillede forslag om at fordoble puljen til støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge fra økonomisk svage familier. En rigtig god sag, som det er svært at afvise og med en beskeden økonomi på nu en halv million. Her vandt vi gehør hos det store flertal.

Anderledes vanskeligt var det med vores forslag om at tilbagerulle foreslåede besparelser på ældreområdet inden for rengøring og kostforplejning. Besparelser som har store konsekvenser for hygiejne og ernæring for de ældre med særlige kostbehov. I denne diskussion havde vi gavn af Marie-Louises fortid som formand for Ældre og Sundhed. Men uagtet de gode argumenter og at vi ydermere kunne anvise finansieringen på godt halvanden million ved at flytte fra et andet udvalg, der helt klart var overkompenseret, blev vi nedstemt. Her følte vi, at udfaldet afhang mere af hvem der stillede forslaget end af selve indholdet.

Vores tredje forslag gik på at afsætte en million til at oprette en stilling med det eneste formål at skabe relationer mellem skolevæsnet-grundskolen-og erhvervslivet. Det er en problematik, der ligger os meget på sinde af flere årsager. Der er alt for få af en ungdomsårgang, der søger erhvervsuddannelserne. Vi mangler allerede i stor stil håndværkere. Vi

skal stoppe den automatiske vandring imod det almene gymnasium og skabe en bedre balance mellem de praktiske fag og de mere akademiske. En anden årsag til vores forslag er, at der på Lolland er alt for mange unge der afslutter grundskolen og slet ikke kommer i gang med en uddannelse. Og de seneste år af skolegangen har de måske ikke ligefrem overrendt klasselokalet. Vi skal erkende, at ikke alle har lige stor lyst eller evne til bøgerne. Et ung menneske, der har siddet og lidt nederlag i den boglige verden det meste af skoletiden har ofte mistet enhver lyst til læring og ydermere opbygget en modstand mod alle autoriteter.

Det er bla. disse unge DIN STEMMES forslag kunne give en mulighed for på et tidligt tidspunkt at snuse til et praktisk fag og blive tilknyttet en virksomhed nogle timer om ugen. Herigennem at blive en del af et fællesskab og skabe sig en identitet.

Vi påstår ikke at DIN STEMME har fundet guldægget, men vi må konstatere at det nuværende erhvervsvejleder system i skolerne ikke magter alle. Tallene for den alt for store gruppe, der tabes undervejs har været konstante i en årrække. Vi forestiller os at stillingen skal besættes med en person rekrutteret fra erhvervslivet og ikke fra skoleverdenen.

Dette forslag blev delvis imødekommet, da det under behandlingen kom frem, at der var noget fælleskommunalt i støbeskeen forankret i et vækstforum. Vi har da heller ikke hørt noget til det siden.

Det er stadig DIN STEMMES holdning at Lollands unge og Lollands erhvervsliv fortjener en egen stilling til at varetage relationen.

Det synes som om, at den kommunale tænkemåde er mere og mere behandler rettet. Problemet skal først opstå-så kan man lave en indsats-i stedet for at sætte ind for at undgå at problemet opstår. Det nye landsdækkende tiltag FGU (forberedende grunduddannelse), der starter 1-9 2019 og afløser bla. Produktionsskolerne, er i sig selv sikkert udmærket. Men også lagt an på at løse et erkendt problem, i stedet for at sætte mere ind på at forhindre at det opstår.

Skolerne er i det hele taget en udfordring i Lolland Kommune. Der er blevet vedtaget mange langtidsholdbare strukturer inden for de seneste 10-15 år, som så har krævet ændringer efter kort tid. Den seneste for 3 år siden, og nu er man igen i gang med en omlægning.

Grundlæggende er problemet for få elever til at drive det antal skoler, vi har. Samtidig med et stort-og stigende-antal børn, der har brug for særdeles omkostningskrævende specialundervisning. Vi har brug for en afklarende debat, om hvorvidt fremtidens skolevæsen kun skal focusere på at bibringe eleverne lærdom under de mest rationelle forhold, eller lokalsamfundets tarv skal have indflydelse på skolernes antal og beliggenhed.

Den nuværende hoppen fra tue til tue er i hvert fald ødelæggende for både elevernes læring og de lærere, der skal forestå den.

En anden af de store udfordringer er tilflytningen af såkaldte ressourcesvage borgere. Mere eller mindre hjulpet til Lolland af fraflytningskommunen. Og med en ikke ubetydelig indflydelse på det ovenfor nævnte behov for særlige tiltag i vores skoler.

Det går faktisk rigtig pænt med at bringe borgere fra forsørgelse til arbejde, men det er op ad bakke, når der til stadighed flytter nye emner til. Lolland Kommunes største problem er det alt for store antal borgere på passiv forsørgelse, og de følgeudgifter det trækker med sig.

DIN STEMME støtter naturligvis borgmesteren i hans kamp for at stoppe den usmagelige socialeksport, og for at få et mere retfærdigt kommunalt udligningssystem.

Grøn energi er stadig det ukritiske mantra for flertallet i Lolland Byråd. Ingen tvivl om at frigørelsen fra fossil energi bliver vores og næste generations største udfordring. Men DIN STEMME mener, at der ikke er grund til at fremstille mere energi, så længe vi ikke er i stand til at lagre den. Brug dog midlerne til forskning i lagring i stedet for at binde dem i halen på unødvendige kilo watt.

Denne holdning afspejlede også DIN STEMMES stillingtagen til en forlængelse af den berømte HOFOR aftale, som vi rent faktisk-og til alles overraskelse- stemte for. Det gjorde vi, fordi vi netop ikke kan forsvare at sige nej til at deltage i udviklingen af energilagring. Og Hofor er en kyndig og magtfuld spiller på netop dette område. Det er til gengæld også det eneste, der interesserer dem ved Lolland. Alle de gode løfter om at aftage flis og fødevarer til Københavnerne, der så til gengæld skulle valfarte til øen som turister, er aldrig rigtig blevet til noget og bliver det heller ikke.

Skal den aftale gøres troværdig, så glem alt om alt andet end energidelen. Det er formodentlig kun konstitueringens byrådsmedlemmer, der stadig tror på Hofors interesse for Lolland ve og vel.

Man må så undres over at man ikke benytter lejligheden ved det seneste vindmølleprojekt, ansøgt af HOFOR, til at klemme dem på opfyldelsen af aftalens elementer. Men nej; det går formodentlig lige så glat igennem som de øvrige.

Det er for øvrigt det sidste sted, der kan rejses vindmøller efter den nugældende kommuneplan. Det bliver spændende at se, om man går i gang med et kommuneplantillæg,når der kommer en ny ansøgning fra HOFOR.

Ellers er det solceller, der står højt på dagsordenen. Kommunen oversvømmes for tiden af ansøgninger om solcelleparker på flere hundrede ha. Og de enkelte matrikler i 100 ha. størrelsen. Det har aldrig været intentionen i den nuværende kommuneplan. Ydermere er de vise fædre i byrådet nu gået i tænkeboks om, hvorvidt man skal udvide mulighederne for solceller.

Henning Alfred Rasmussen